Relatietherapie in Groningen

Wanneer relatietherapie

Vaak komen mensen pas in gesprek bij een relatietherapeut wanneer ze op het punt staan om de relatie de laatste kans te geven, dus wanneer ze eigenlijk al bijna op het punt staan om de relatie te verbreken en relatietherapie als laatste kans zien.

Wat gebeurt er tijdens relatietherapie

Relatietherapie is eigenlijk een vorm van systeemtherapie, de relatie of het gezin is dan het systeem. Het is echter ook mogelijk om alleen te komen zonder partner wanneer je partner niet mee wil gaan naar relatietherapie. Als jij zelf patronen verandert, wordt het bestaande wankele evenwicht in de relatie verbroken en ontstaan er mogelijkheden voor een nieuwe balans. Na een scheiding kan het zinvol zijn begeleiding te krijgen. Dit kan helpen de schade voor eventuele kinderen te beperken en is vaak belangrijk voor de eigen verwerking.

Hoe ziet dat er uit

Bij mij kun je samen of alleen komen en dan gaan we kijken waar de knelpunten of problemen zitten tijdens de intake. Hierbij kunnen er ook opdrachten worden gegeven en er dient ruimte te zijn voor veranderen, uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid van de relatietherapie bij beide partners. Ik bied kortdurende en laagdrempelige relatietherapie in Groningen. Je kunt bij mij terecht voor hulp in de vorm van relatietherapie op het moment dat je die nodig hebt. Dat kan vaak al binnen twee weken in Groningen.

Share this page:
Stuur deze pagina door naar je kennissen

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Om patronen te doorbreken, komen vaardigheden en communicatieregels aan bod zoals:

  • Open communiceren en leren luisteren.
  • Heldere communicatie toepassen.
  • Bewust maken van machtsverschil.
  • Hantering van conflicten.
  • Omgaan met feedback en geven van feedback.
  • Het aan durven geven van wensen.