Cursus omgaan met bloosangst

Iedereen bloost wel eens en bijna niemand vindt het prettig om te blozen. Sommige mensen vinden blozen zo vervelend dat ze er een angst voor ontwikkelen. Bloosangst kan iemands leven erg belemmeren. Mensen met bloosangst vermijden veel situaties uit angst om te blozen of doorstaan deze situaties met intense angst. Blozen en bloosangst zijn veelvoorkomende verschijnselen, toch weten maar weinig mensen wat beide precies inhouden. Omgaan met bloosangst behandelt wat blozen is en hoe het kan dat iemand bloosangst ontwikkelt, wat bloosangst in stand houdt, wat bloosangst betekent voor de omgeving van iemand met bloosangst en wat je tegen bloosangst zou kunnen doen.

Voor de mensen die lijden aan bloosangst is er vanuit de Rijksuniversiteit Groningen door dr. Dijk en dr. Buwalda een cursus ontwikkeld om deze angst tegen te gaan. Bij praktijk Freek van Bergen wordt deze cursus vanaf december 2011 aangeboden. De cursus wordt individueel of groepsgewijs aangeboden. Het uitgangspunt van deze cursus is dat er handvatten worden geboden om zelf met bloosangst om te leren gaan. Het gaat vooral om bloosangst in het hier en nu en wat de gevolgen in het dagelijks leven zijn.

Algemene informatie: De cursus bestaat uit zes wekelijkse bijeenkomsten van een a twee uur en een terugkombijeenkomst vier weken na de laatste bijeenkomst. In de cursus staat omgaan met bloosangst centraal. Bloosangst is de angst te gaan blozen in sociale situaties. Bloosangst bestaat uit een aantal onderdelen en per bijeenkomst zal een onderdeel centraal staan. Per bloosangst onderdeel is er een theoretisch gedeelte, een of meer oefeningen om de theorie te verduidelijken en/of oefeningen om de bloosangst zelf aan te pakken. Dit zijn groepsoefeningen of huiswerkoefeningen. Deze oefeningen kunnen gezien worden als handvatten om zelf te leren hoe het beste met bloosangst omgegaan kan worden. Bijeenkomst 6 is bedoeld om alle onderdelen te integreren in een persoonlijk bloosangstmodel. Het zal van persoon tot persoon verschillen welk bloosangst onderdeel het beste handvat is om de bloosangst aan te pakken.

Doel van de cursus: Het doel van de cursus is niet het verminderen van blozen zelf. Het gaat erom dat de overmatige angst voor en bezorgdheid over blozen en sociale situaties afneemt.

Nieuwsberichten over de cursus:

Intermediair: Cursus geeft blozers inzicht in hun gedrag Nu.nl wetenschap: Unieke cursus tegen blozen Psychologie Magazine: Onzeker bij alledaagse contacten

Share this page:
Stuur deze pagina door naar je kennissen

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Praktische informatie:

Wat?: Cursus Omgaan met Bloosangst, zowel individueel als per groep (<8).

Waar?: Praktijk Freek van Bergen, Vestdijklaan 17 te Groningen.

Wanneer?: Na aanmelding, als je individueel getraind wilt worden kan snel worden gestart.

Hoe kan ik me aanmelden?: Via het contactformulier bij CONTACT, ook voor vragen kun je dit formulier invullen. Je wordt snel teruggemaild.


Omgaan met bloosangst; Dijk, Emmerik & De Jong

In 2010 is door Bohn Stafleu Van Lochum het boek "Omgaan met bloosangst" uitgegeven. Dit boek is geschreven door dr. Dijk, een van de ontwikkelaars van de cursus. Klik op de afbeelding om naar bol.com te gaan.


Hieronder enige artikelen die aantonen dat de technieken die gebruikt worden tijdens de training evidence based zijn:

Artikel 1: Sociale vaardigheden versus Cognitieve therapie


Artikel 2: Training taakconcentratie en bloosangst


Artikel 3: Taakconcentratie versus Exposure in vivo