Coaching op maat


Wat wil Freek betekenen tijdens een coachingstraject?

Ik wil een bepalende rol spelen in het vrijmaken van vaardigheden, houdingen en kennis van iemand die gecoacht wordt. Ik wil mensen tot het besef brengen van hun eigen kunnen. Vanuit het eigen bewustzijn van de gecoachte wil ik deze ertoe aanzetten om zo veel mogelijk verantwoordelijkheid te nemen.

Wanneer ga je over op coaching:

  • Als je ontevreden bent over jouw prestaties
  • Onbevredigende toekomstperspectieven
  • Bij overbelasting
  • Dreigende stress en of burnout klachten
  • Om te onderzoeken waar je talenten en kwaliteiten liggen
  • Voor het aanleren van sociale- en communicatieve vaardigheden
  • Wanneer er geen balans meer is tussen werk en privĂ©
  • Als je het gevoel hebt ondergesneeuwd te raken

Coaching op maat

Als coach loop ik een stukje met je op en bied een luisterend oor, denk mee, en houd ook een spiegel voor. Ik stel vragen en geef advies. De coach en gecoachte gebruiken de eerste bijeenkomst om samen het doel te bepalen. We maken een stappenplan met leerdoelen, leerresultaten en planning. Je kunt voor coaching terecht in mijn praktijk in Groningen, tevens is het mogelijk dat je thuis of op het werk wordt gecoacht.
If you want peace, stop fighting. If you want peace of mind, stop fighting with your thoughts. (Peter McWilliams, Life 101, 1991)


Stuur deze pagina door naar je kennissen

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Waarom kan coaching een positieve bijdrage leveren:

Het kan prettig zijn om over je vragen te kunnen praten met iemand die er niet bij betrokken is. Met een deskundig iemand die er helemaal voor je is. Niet iedereen heeft een specifieke vraag maar wel de behoefte aan een klankbord, een gesprek om te bezinnen. Als je dingen op een rij wilt zetten, of om te reflecteren op waar je nu staat. Misschien wil je iets veranderen. Een coach biedt je meer dan een luisterend oor, de coach helpt je inzicht te verkrijgen zowel in waar je nu staat, als in je mogelijkheden. Met een coach kan je duidelijk krijgen hoe je verder wilt gaan.